Term and Conditions

ขั้นตอนการจองและการชำระเงิน 

1.  เมื่อท่านต้องการทราบราคาค่าบริการ รายละเอียดทัวร์ เงื่อนไขต่างๆ ทางเราได้จัดเตรียมแบบฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านด้านล่างของหน้าที่ท่านสนใจ หรือส่งอีเมล์โดยตรงมาหาเราได้ที่ Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. พร้อมทั้งรายละเอียดคร่าวๆ ถึงความต้องการของท่าน เนื่องจากเราจะได้ตอบคำถามที่ถูกต้องตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการทราบ และเราจะเสนอราคาที่ดีที่สุดและยุติธรรมกลับไปหาท่านให้เร็วที่สุด

 2. เมื่อท่านได้รับราคาแล้ว และต้องการทำการยืนยันการจอง กรุณา 

 • ส่งสำเนา Passport
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)
 • พร้อมชำระค่าบริการจำนวน 50% เพื่อมัดจำ ภายใน 7 วัน ยกเว้น ค่าตั๋วรถไฟ ค่าประกันการเดินทาง ต้องชำระเต็มจำนวน

หมายเหตุ  หากเลยกำหนด 7 วัน ทางเราขออนุญาติยกเลิกการจองของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากวันที่ท่านต้องการใช้บริการน้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเริ่มทัวร์ ทางเราจำเป็นต้องการเก็บค่าบริการเต็มจำนวน 

3. ค่าบริการส่วนที่เหลือ ทางเราขอให้ท่านชำระภายใน 30 วัน ก่อนวันเริ่มใช้บริการ

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงการจอง 

สำหรับโฮมสเตย์

 • ก่อนเริ่มทัวร์  30 วัน หากต้องการยกเลิก คืนเงิน 100% หรือเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้
 • 15-30 ก่อนเริ่มทัวร์ นินขออนุญาติคืนเงิน 50% ของยอดเรียกเก็บเงิน หรือหักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นก่อนคืนเงิน ขึ้นกับว่ายอดไหนมากกว่ากัน
 • น้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

สำหรับตั๋วรถไฟ

     หากตั๋วที่ออกเป็นแบบ E-Ticket ทางเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดบนตั๋วได้ ท่านจะต้องซื้อตั๋วใหม่เท่านั้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บจากท่านก่อนทำการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นทางบริษัทฯ แนะนำให้ท่านได้วีซ่าและซื้อตั๋วรถไฟล่วงหน้าเพียง 2 อาทิตย์ก่อนเดินทาง   

สำหรับแพ็กเกจเที่ยวอิสระ 

      การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขวันเดินทาง โรงแรม หรือชื่อผู้เดินทาง ทางบริษัทคิดค่าธรรมเนียม 80 CHF ต่อท่าน สามารถที่จะทำการแก้ไขได้ก่อนเดินทางจนถึง 15 วันก่อนเริ่มทัวร์

      การยกเลิกการจองของท่าน ทางเราจะคืนเงินเป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้  

 • มากกว่า 31 วันขึ้นไป คิด 80 CHF ต่อท่าน
 • ตั้งแต่ 16-30 วัน คืน 50%**
 • ตั้งแต่ 00-15 วัน คืน ไม่คืนเงินทุกกรณี

 สำหรับรถเช่าพร้อมคนขับ

การยกเลิกการจองของท่าน ทางเราจะคืนเงินเป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้

 • มากกว่า 46 วัน คืนเงิน**
 • ตั้งแต่ 31-45 วัน คืน 70%**
 • ตั้งแต่ 16-30 วัน คืน 50%**
 • ตั้งแต่ 00-15 วัน คืน ไม่คืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ **การคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน ทางเราจะคืนให้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้วก่อนคืนเงิน

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ 

1. อัตราค่าบริการคิดเป็นสกุลเงินสวิสฟรังซ์ (CHF) หากท่านโอนเงินเป็นสกุลเงินไทย ทางเราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนโดยอ้างอิงจากราคาขายของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ท่านชำระค่าบริการ 

2. การยืนยันจะเกิดขึ้นเมื่อทางเราได้รับเงินค่ามัดจำแล้วเท่านั้น และทางเราจะมีการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินให้กับท่าน 

3. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกการเดินทางหรือความล่าช้าของการเดินทาง อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบทางเรา เช่น กองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธไม่ให้ท่านผ่านเข้าประเทศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติรัฐประหาร เป็นต้น หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นอันไม่ใช่เป็นความผิดของเรา เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สิ่งของสูญหาย และอุบัติเหตุต่างๆ 

4. ค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้กับทางเรา เช่นตั๋วเข้าสถานที่ต่างๆ ที่มีการระบุวันและเวลาที่ใช้บริการ หากท่านไม่ได้ใช้บริการในวันและเวลาดังกล่าวตามที่ระบุ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นแต่ได้มีการระบุรายละเอียดไว้ 

5. ทางเราของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามสถานการณ์และความเหมาะสม โดยยึดถือความปลอดภัยและประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ 

6. แพกเกจท่องเที่ยวอิสระ อาจไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ดังนั้นท่านจะต้องจ่ายค่าเดินทางไปเอง โปรดอ่านแล้วทำความเข้าใจก่อนการจอง 

7. ทางเราไม่ได้บริการรับยื่นวีซ่า เนื่องจากการยื่นเชงเก้นวีซ่า ทางมีความจำเป็นที่จะต้องไปเพื่อทำการสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวเอง ดังนั้นท่านต้องแน่ใจว่ามีวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศ 

8. กระเป๋าเดินทาง ทางเราไม่มีบริการผู้ที่ทำหน้าที่ขนสัมภาระให้แก่ท่าน ดังนั้น ท่านจะต้องสามารถที่รับผิดชอบสัมภาระของท่านด้วยตัวเอง 

9. ทางเราจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น การท่านถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า ทางเราจะพิจารณาการคืนเงินโดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงก่อนคืนเงิน

 

เมื่อท่านได้ชำระเงินกับทางเราแล้ว ทางเราถือว่าท่านได้ศึกษาเงื่อนไขในการจองอย่างละเอียดแล้ว