รถเช่าพร้อมคนขับ

 

เราให้บริการรถเช่าพร้อมคนขับ เพื่อการท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์และประเทศข้างเคียง รับส่งสนามบิน ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ สำหรับท่านที่ต้องการความอิสระคล่องตัวในการท่องเที่ยวที่เป็นส่วนตัว สามารถที่จะปรับการเดินทางและเวลาตามความต้องการของท่าน โดยทางเรามีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมคนขับรถคนไทยที่มีประสบการณ์ในการขับรถท่องเที่ยวในยุโรปมากกว่า 10 ปี ที่พร้อมที่จะให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ท่านด้วยบริการแบบไทย รถทุกคันที่ใช้ได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนำมาใช้ทุกครั้ง

ตัวอย่างรถ

 • ตัวอย่างรถ

  สำหรับผู้เดินทาง 2-3 ท่าน
 • ตัวอย่างรถ

  สำหรับผู้เดินทาง 2-3 ท่าน
 • ตัวอย่างรถ

  สำหรับผู้เดินทาง 4-7 ท่าน
 • ตัวอย่างรถ

  สำหรับผู้เดินทาง 4-9 ท่าน
 • ตัวอย่างรถ

  สำหรับผู้เดินทาง 9-12 ท่าน
 • ตัวอย่างรถ

  สำหรับผู้เดินทางไม่เกิน 15 ท่าน ไม่มีที่เก็บสัมภาระ

ขั้นตอนการจองและการชำระงิน

 1.  หากท่านต้องการทราบราคาค่าบริการ กรุณากรอกรายละเอียในแบบฟอร์มด้านล่าง ถึงเส้นทางที่ท่านต้องการเดินทาง เพราะเราต้องการให้ท่านได้รับราคาที่ดีที่สุดและยุติธรรม เนื่องมาจากค่าบริการของเราจะคิดตามจำนวนวันและระยะทางของทัวร์ และเราจะติดต่อท่านกลับไปให้เร็วที่สุด
 2. เมื่อท่านได้รับราคาแล้ว เห็นว่าราคาที่ทางเราเสนอเป็นราคาที่พึงพอใจและต้องการทำการยืนยันการจอง ทางเราจำเป็นต้องขอให้ท่านชำระเงินค่ามัดจำ เป็นจำนวนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ตกลงกัน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านยืนยันการจอง หากพ้นกำหนด ทางเราขออนุญาติยกเลิกการจองของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ค่าบริการส่วนที่เหลือ ทางเราขอให้ท่านชำระ 45 วัน ก่อนวันเริ่มใช้บริการ

หมายเหตุ ทางเราขอเก็บค่าบริการทั้งหมด เพื่อยืนยันการจอง กรณีที่ท่านต้องการใช้รถน้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันเริ่มใช้บริการ หรือเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือหยุดยาวต่อเนื่อง

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงการจอง

การยกเลิกการจองของท่าน ทางเราจะคืนเงินเป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้

 • มากกว่า 30 วัน คืนเงิน**
 • ตั้งแต่ 16-30 วัน คืน 50%**
 • ตั้งแต่ 00-15 วัน คืน ไม่คืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ **การคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน ทางเราจะคืนให้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้วก่อนคืนเงิน

 

  เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. อัตราค่าบริการคิดเป็นสกุลเงินสวิสฟรังซ์ (CHF) หากท่านโอนเงินเป็นสกุลเงินไทย กรุณาสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำการโอนเงิน 
 2. การยืนยันจะเกิดขึ้นเมื่อทางเราได้รับเงินค่ามัดจำแล้วเท่านั้น และทางเราจะมีการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินให้กับท่าน
 3. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกการเดินทางหรือความล่าช้าของการเดินทาง อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบทางเรา เช่น กองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธไม่ให้ท่านผ่านเข้าประเทศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติรัฐประหาร เป็นต้น หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นอันไม่ใช่เป็นความผิดของเรา เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สิ่งของสูญหาย และอุบัติเหตุต่างๆ
 4. ค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้กับทางเรา เช่นตั๋วเข้าสถานที่ต่างๆ ที่มีการระบุวันและเวลาที่ใช้บริการ หากท่านไม่ได้ใช้บริการในวันและเวลาดังกล่าวตามที่ระบุ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นแต่ได้มีการระบุรายละเอียดไว้
 5. ทางเราของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามสถานการณ์และความเหมาะสม โดยยึดถือความปลอดภัยและประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
 6. ทางเรา ไม่ได้รับยื่นวีซ่า ดังนั้นท่านจะต้องมีวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศ

ขั้นตอนการจองและเงื่อนไข

 

*************************************************************************************

ลูกค้าของเราที่ผ่านมา

2017 

คุณปุณณาและสหาย

2018 

คุณอุ้มและเพื่อนๆ

คุณอมรเทพและเพื่อนๆ

คุณปอและครอบครัว

คุณแฟร์และครอบครัว

คุณน้องและเพื่อนๆ

ท่านสรชัชและครอบครัว

2019 

คุณหนิงและครอบครัว

คุณทศพลและครอบครัว

คุณโมและคณะ

คุณเมย์และครอบครัว

คุณหญิงและเพื่อนๆ


แบบฟอร์มการจอง
ท่านสามารถที่จะส่งรายละเอียดระยะเวลาและโปรแกรมคร่าวๆ ของท่านให้เรา เพื่อที่เราสามารถที่จะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้กับท่าน